Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 17: 5-8; 1Cr 15: 12, 16-20; Lc 6: 17, 20-26

Đăng lúc: 13-02-2019 03:26:52 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 1: 4-5, 17-19; 1Cr 12: 31-13: 13; Lc 4: 21-30

Đăng lúc: 31-01-2019 01:44:00 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Nkm 8: 2-4a, 5-6, 8-10; 1Cr 12: 12-30; Lc 1: 1-4; 4: 14-21

Đăng lúc: 23-01-2019 01:30:01 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 62: 1-5; 1Cr 12: 4-11; Ga 2: 1-12

Đăng lúc: 16-01-2019 01:25:41 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 40: 1-5, 9-11; Cv 10: 34-38; Lc 3: 15-16, 21-22

Đăng lúc: 09-01-2019 01:28:00 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ HIỂN LINH

LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Is 60: 1-6; Ep 3: 2-3a, 5-6; Mt 2: 1-12

Đăng lúc: 03-01-2019 01:42:43 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ds 6: 22-27; Gl 4: 4-7; Lc 2: 16-21

Đăng lúc: 31-12-2018 02:41:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Hc 3: 3-7, 14-17a; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

Đăng lúc: 27-12-2018 01:10:16 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mk 5: 1-4a; Dt 10: 5-10; Lc 1: 39-45

Đăng lúc: 19-12-2018 02:32:54 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Xp 3: 14-18; Pl 4: 4-7; Lc 3: 10-18

Đăng lúc: 12-12-2018 01:44:05 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Br 5: 1-9; Pl 1: 4-11; Lc 3: 1-6

Đăng lúc: 05-12-2018 01:35:47 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

Lời Chúa: Gr 33: 14-16; 1Tx 3: 12-4: 2; Lc 21: 25-28, 34-36

Đăng lúc: 28-11-2018 08:56:08 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA KI-TÔ VUA

CHÚA KI-TÔ VUA

Lời Chúa: Đn 7: 13-14; Kh 1: 5-8; Ga 18: 33-37

Đăng lúc: 21-11-2018 08:40:04 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3: 1-9; 1Cr 1: 17-25; Mt 10: 17-22

Đăng lúc: 14-11-2018 02:41:34 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V 17: 10-16; Dt 9: 24-28; Mc 12: 38-44

Đăng lúc: 07-11-2018 12:57:09 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 6: 2-6; Dt 7: 23-28; Mc 12: 28-34

Đăng lúc: 01-11-2018 01:55:25 PM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 29-10-2018 08:44:01 AM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 31: 7-9; Dt 5: 1-6; Mc 10: 46-52

Đăng lúc: 24-10-2018 10:20:14 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa: Is 53: 10-11; Dt 4: 14-16; Mc 10: 35-45

Đăng lúc: 19-10-2018 02:12:39 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 7: 7-11; Dt 4: 12-13; Mc 10: 17-30

Đăng lúc: 10-10-2018 09:52:17 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4  Trang sau