NÓI XẤU

NÓI XẤU
Bốn cách người ta nói xấu nhau


Bốn cách người ta nói xấu nhau trong các cộng đoàn theo Thánh Bonaventura:
1. Thấy người khác có điều tốt mà không ai biết thì tìm cách che giấu.
2. Thấy người khác có điều gì tốt mà nhiều người đã biết rồi thì tìm cách nói xấu để hạ giá người đó.
3. Thấy người khác có điều gì không tốt mà không ai biết thì tìm cách làm cho mọi người đều biết.
4. Thấy người khác có điều gì không tốt mà nhiều người đã biết rồi thì tìm cách thổi phồng lên.