NỤ CƯỜI

NỤ CƯỜI
Sức mạnh của nụ cườiNụ cười là một sức mạnh đích thực, không chỉ là sức mạnh hấp dẫn người khác mà còn là sức mạnh làm nguôi dịu chính bản thân.
                               R. Choin