THIÊN CHÚA CHỜ TA

THIÊN CHÚA CHỜ TA
Phút hồi tâm tháng 3


THIÊN CHÚA CHỜ TA 
Lời được trích trong Lẽ Sống của Đài Chân Lý Á Châu