TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC

TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC
Xây dựng, gìn giữ tình yêu và hạnh phúc.

Tình yêu và hạnh phúc không phải là vấn đề để người ta có thể giải quyết ngay bằng thỏa mãn và chấm hết, nhưng là mầu nhiệm mà người ta phải trân trọng, gìn giữ, chăm sóc, vun trồng và xây dựng mỗi ngày.
                                                                                                                                        Sưu tầm