VIDEO THÁNH LỄ NGÀY 19.03.2020

VIDEO THÁNH LỄ NGÀY 19.03.2020
Ngày 19.03.2020

Dạo đầu
NHẬP LỄ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THẨM VẤN ỨNG SINH

 TUYÊN KHẤN VÀ TRAO KHĂN LÚP

 TRAO HIẾN CHƯƠNG


 HIỆP LỄ
 KẾT LỄ