TIỆC CƯỚI CANA

TIỆC CƯỚI CANA
Những hình ảnh minh họa "Tiệc cưới Cana" theo Tin Mừng Gioan 2, 1 - 12

HÌNH ẢNH MINH HỌA TIỆC CƯỚI CANA

Ga 2, 1 - 12


Sưu tầm